Regulamin

Regulamin www.zawadzkiart.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
Sklep internetowy zawadzkiart.pl, działający pod adresem www.zawadzkiart.pl (dalej zwany zawadzkiart.pl), prowadzony jest przez Mawit Druk z siedzibą w Warszawie ul. Skarbka z Gór 132B/12 (03-287), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem wpisu 8349, NIP: 525-193-69-25, Regon: 016061450.
Pojęcie towaru powinno być rozumiane jako reprodukcje obrazów oraz inne produkty dostępne i prezentowane na stronie internetowej www.zawadzkiart.pl
Towary prezentowane w beks.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 2. Zamówienia
Zamówienia można składać całą dobę za pośrednictwem strony internetowej zawadzkiart.pl.
Kupujący dokonując zakupu, składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.zawadzkiart.pl. Po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez zawadzkiart.pl.
W sytuacji gdy kupiony produkt nie jest dostępny, zawadzkiart.pl przekaże taką informację Kupującemu. Zawadzkiart.pl w tego typu przypadku ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli została dokonana zapłata za produkt, zawadzkiart.pl zwróci pieniądze Kupującemu w ciągu 7 dni na wskazane przez Kupującego konto.
W przypadku czasowej niedostępności towaru, zawadzkiart.pl może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę.

§ 3. Ceny
Ceny podane przy produktach są podane w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
Cena opłaty za dostawę wyszczególniona jest oddzielnie w trakcie składania zamówienia i nie jest wliczona w cenę produktów prezentowanych na stronie www.zawadzkiart.pl.
Zawadzkiart.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz poszerzania oferty o nowe produkty.

§ 4. Formy płatności
Zawadzkiart.pl oferuje następujące formy płatności:
– przelewem na rachunek bankowy nr 78 1140 2017 0000 4002 0754 3228,
– przelewem internetowym za pomocą systemu płatności internetowych „Przelewy 24” (możliwość zapłaty kartą kredytową),
– za pośrednictwem systemu płatności PayPal.

§ 5. Realizacja zamówienia
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez zawadzkiart.pl wysyłane jest w formie wiadomości e-mailowej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym zawadzkiart.pl, wskazanym w § 4.

Termin realizacji zamówień wynosi do 7 dni w przypadku reprodukcji obrazów oraz do 3 dni w przypadku pozostałych produktów. Termin ten rozumiany być powinien jako czas czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do momentu wysłania zamówionego produktu.
Zawadzkiart.pl realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem usług firm kurierskich.
Zawadzkiart.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
Zawadzkiart.pl wystawia faktury VAT na żądanie kupującego. Dokonując zakupu w zawadzkiart.pl, Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy
Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony i nie był używany. Powyższe uprawnienie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
Zwracany towar należy przesłać pod adres: Mawit Druk, ul. Skarbka z Gór 132B/12, 03-287 Warszawa. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.
Zawadzkiart.pl gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący.
Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę przesyłki, na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

§ 7. Reklamacje
W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia zawadzkiart.pl o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru pod adres: Mawit Druk, ul. Skarbka z Gór 132B/12, 03-287 Warszawa, wraz z dowodem zakupu oraz wskazaniem na piśmie przyczyny zwrotu.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od momentu jej otrzymania.
W przypadku uznania reklamacji, zawadzkiart.pl wymieni towar na nowy lub zwróci należność za reklamowany towar na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

W przypadku zastrzeżeń co do stanu przesyłki, uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym dostawcy i wypełnienie w jego obecności protokołu potwierdzającego wady przesyłki. Przesłanie zawadzkiart.pl ww. dokumentu ułatwi proces rozpatrywania reklamacji.

§ 8. Ochrona danych osobowych
Dokonując zakupu w zawadzkiart.pl, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.
Administratorem danych osobowych jest Mawit Druk.
Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 9. Postanowienia końcowe
Zawadzkiart.pl dokłada należytej staranności, aby opis prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej, ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08 listopada 2018r.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.zawadzkiart.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.